Privacy-verklaring

PRIVACYVERKLARING

Stichting Wijkcentrum Oost,  gevestigd aan Urnenveldweg 10, 6603 AE Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.wijkcentrumozo.nl, Stichting Wijkcentrum Oost (OZO) Urnenveldweg 10 6603 AE  Wijchen 024-6414836.

Stichting Wijkcentrum Oost (OZO) kent geen specifieke Functionaris Gegevensbescherming. Gezien de omvang van de stichting en de aard van de kernactiviteiten is dit niet vereist. Vragen, verzoeken of opmerkingen over deze verklaring en/of het privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de stichting, bereikbaar per mail via: wijkcentrumozo@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Wijkcentrum Oost Wijchen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of werkzaam bent als vrijwilliger of huurder  en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam, voorletters – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Functie – Foto’s en/of videobeelden  – Bankrekeningnummer – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten, vermeld op onze website – Contactgegevens van leveranciers en belanghebbenden.

Het komt weleens voor dat op de website van de OZO foto’s geplaatst worden van activiteiten in of bij de OZO.. Deelnemers en vrijwilligers worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan als zij deelnemen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken als Stichting Wijkcentrum Oost. OZO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1.      Het afhandelen van jouw betaling (w.o. onkostenvergoedingen)

2.      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

3.      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

4.      Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en activiteiten

5.      Om goederen en diensten bij je af te leveren

6.      Stichting Wijkcentrum Oost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

7.      Veiligheidsredenen, te denken valt aan beveiligingscamera’s rondom het wijkgebouw. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op één van de grondslagen die wettelijk zijn bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van de persoonsgegevens van de vrijwilligers van de stichting is gebaseerd op hun toestemming. De verwerking van persoonsgegevens met personen of partijen met wie een contract is aangegaan, zoals huurders, leveranciers, is eveneens gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst.

De persoonsgegevens zijn opgeslagen in Google Drive. Toegang hiertoe is beperkt tot de bestuursleden.  Voorts zijn er voor planningsdoeleinden door de bestuurders papieren kopieën van lijsten van vrijwilligers met NAW-gegevens en telefoonnummers. Deze zijn opgehangen in de keuken, waar alleen het bestuur en de vrijwilligers toegang hebben.

Stichting Wijchen Oost gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

1.      Windows en Microsoft Office pakket (Word, Excel, Powerpoint) op de pc van de penningmeester

2.      Website: www.wijkcentrumozo.nl

3.      E-mail wijkcentrumozo.gmail.como

4.      WhatsApp

5.      Google Drive

De stichting kent een register van verwerkingsactiviteiten voor de persoonsregistraties. Dit met het oog op de verantwoordingsplicht die de stichting kent ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens.

Stichting Wijkcentrum Oost bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

   

Meldingsprocedures.

Het is ons beleid om kennisgevingen, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk vereist zijn of bedrijfsgerelateerde doeleinden betreffen, aan te bieden via e-mailkennisgevingen, schriftelijke of papieren kennisgevingen, of door middel van opvallende plaatsing op onze website, e.e.a. naar goeddunken van het bestuur van Wijkcentrum Oost. We behouden ons het recht voor om de vorm en middelen te bepalen om jou kennisgevingen te verstrekken, tenzij dat jij je afmeldt voor bepaalde wijzen van kennisgeving.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid.

Als wij ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze website publiceren om je ervan bewust te houden welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het kunnen vrijgeven. Wijzigingen zijn van kracht wanneer ze op de website zijn geplaatst. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of je omgang met deze website, neem dan contact met ons op, schriftelijk, telefonisch of stuur een mail naar: wijkcentrumozo@gmail.com.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

 Stichting Wijkcentrum Oost verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Links naar andere websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die zijn gelinkt aan de website van Wijkcentrum Oost, noch voor de informatie of content die hierin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om via onze website naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Het browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: wijkcentrumozo@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Wijchen Oost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 Stichting Wijchen Oost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de stichting via: wijkcentrumozo@gmail.com.

 

Inbreuk op beveiliging van persoonlijke informatie (datalekken).

In het geval dat persoonlijke informatie in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal het bestuur van Wijkcentrum Oost, tenminste als er een hoog risico is voor de betrokkenen, onmiddellijk deze personen op de hoogte (laten) brengen van wie persoonlijke informatie is aangetast. Tevens zal het bestuur de Autoriteit Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen van datalekken, met uitzondering van die gevallen waarin het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. De datalekken worden gedocumenteerd in een datalekkenoverzicht.

 

Wijchen, 1 oktober 2018

Het bestuur van Stichting Wijkcentrum Oost